Ciekawostka

W ramach konsultacji psychologicznej psychoterapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem w celu dobrania najlepszej możliwej formy pomocy.

Konsultacje dla dzieci i młodzieży pozwolą odkryć istotę problemów młodych osób i pomóc im w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach.

Głównym narzędziem leczenia w terapii indywidualnej jest rozmowa i kontakt ze swoim terapeutą, który przeanalizuje co jest źródłem problemu i pomoże się go wyzbyć.

Psychoterapeuta poprzez terapie dla par stara się zmienić sposób funkcjonowania partnerów tak, by zmniejszyć napięcie między nimi i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, by pozbyć się problemów.

W psychoterapii grupowej, grupa staję się środowiskiem terapeutycznym sprzyjającym poznanie innych osób a także naszych związków z nimi co sprzyja budowie zdrowych relacji.

Różnice między psychologiem, psychoterapeutą i psychiatrą są bardzo duże, warto poznać czym zajmuję się każda z osób, by wybrać odpowiedniego specjalistę.

Psychoterapia może pomóc w przypadku występowania lęku wysokości i innych podobnych fobii.

Godziny przyjęć

poniedziałek 1100 - 1300
wtorek 1600 - 2000

Kryzys emocjonalny

Psychologowie i filozofowie już od dawna próbują zdefiniować pojęcie emocji. W teorii psychologicznej emocje rozumiane są zazwyczaj w trzech różnych znaczeniach: jako syndrom emocjonalny, jako stany emocjonalne i jako reakcje emocjonalne. Emocjonalne syndromy mamy na myśli wtedy, gdy mówimy o emocjach w ogóle. Są to pojęcia pochodzące z pewnych teorii potocznych. Natomiast stan emocjonalny to względnie krótkotrwała i odwracalna dyspozycja do reagowania w sposób typowy. Z kolei reakcja emocjonalna to bieżący zmienny zbiór reakcji ujawnianych przez człowieka znajdującego się w jakimś stanie emocjonalnym. Do reakcji emocjonalnych należą: wyraz twarzy, zewnętrzne zmiany fizjologiczne i subiektywne doznania. Emocje jako stan odnoszą się zwykle do przemijającej reakcji na specyficzne rodzaje warunków, choćby reakcja gniewu na jakąś sytuację. Natomiast emocje interpretowane jako cecha, odnoszą się zwykle do pewnej skłonności do reakcji na pewien rodzaj warunków. Kategoria cechy nadaje emocjom powtarzalność stanu w różnych warunkach.

Kryzys emocjonalny

Emocje, zdaniem psychologów, wykształciły się ze względu na ich wartość adaptacyjną w rozwiązywaniu podstawowych zadań życiowych. Na ich adaptację wpływa fakt, że powstają zanim zorientujemy się, że powstały. Mobilizuje to człowieka do szybkiego reagowania na wydarzenia. Konteksty wywołujące określone emocje mają pewne wspólne, niezmienne elementy. Można je zaobserwować także u innych naczelnych. Badania empiryczne dowodzą, że pewne emocje, np. gniewu, strachu, wstrętu i smutku, cechują się charakterystycznymi wzorcami pobudzenia autonomicznego układu nerwowego. Wyniki badań pozwalają więc przypuszczać, że każdej emocji podstawowej towarzyszy specyficzna aktywność centralnego układu nerwowego. Większość zaburzeń emocjonalnych pojawia się pod nieobecność jakichś oczywistych stresorów sytuacyjnych lub stanowi reakcję emocjonalną nieproporcjonalnie silną w stosunku do wywołujących ją sytuacji (choćby fobie). Emocje odczuwamy zawsze świadomie. Nieświadome mogą być wywołujące je oceny poznawcze - stąd ludzie mogą być zaskoczeni swoimi emocjami. Kiedy przyczyna emocji jest niewystarczająco uświadomiona, może zostać przypisana fałszywym źródłom i dzięki temu deformować sądy i decyzje.

Każdy rodzaj kryzysu jako doświadczenie szczególnie trudne często przekracza możliwości samodzielnego radzenia sobie. W sprzyjających warunkach, w których osoba dotknięta kryzysem może liczyć na wsparcie indywidualne lub instytucjonalne, jest w stanie samodzielnie wygrać z problemem. Częste występowanie zjawiska kryzysu doprowadziło do pojawienia się wielu form interwencji kryzysowych. Na ogół przyjmuje się, że interwencja kryzysowa to szereg działań o charakterze doraźnym i krótkoterminowym, zmierzających do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysie. Jest to zespół interdyscyplinarny celowych i skoordynowanych działań wykorzystujących zasoby klienta, jego otoczenia oraz instytucji służących pomocą. Celem interwencji kryzysowej jest ułatwienie osobie doświadczającej kryzysu odzyskanie równowagi wewnętrznej oraz pomoc w rozwiązaniu problemu. Interwencja kryzysowa polega również na wsparciu materialnym, prawnym, medycznym itp. Służy temu zespół wyspecjalizowanych osób: psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policjantów, ratowników, lekarzy itp. Podejmowanie działań w obszarze interwencji wymaga systematyczności oraz zadaniowego podejścia do problemu. Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowaniu lęku.Autor: psycholog
Data publikacji: 2015-10-23 19:01:32

Adres

Specjalistyczne gabinety lekarskie
ul.Kawek 2A/2
40-543 Katowice

mapa

Kontakt

tel. 734-433-791
tel. 607-376-777